Dexcom G4/G5/.. – modification

(English version – below)

Przeróbka nadajnika Dexcom G4/G5 na wersję z akumulatorem wielokrotnego do ładowania.

W skład usługi wchodzi:

 • wymiana baterii na akumulator z modułem ładowania i dopasowania napięcia. Przerobiony nadajnik ma grubość większą o max 3.5 mm od oryginału.
 • przewód do ładowania typu USB z końcówką magnetyczną

Po wykonaniu przeróbki nadajnik jest testowany i odsyłany do zamawiającego.

Termin wykonania usługi: do 10 dni liczonych od dnia otrzymania nadajnika do przeróbki.

Cena:

A. wersja 0 – kupno już przerobionego nadajnika G4/G5 bez przysyłania własnego do przeróbki – 320 zł + 10 zł koszt przesyłki Poczta Polska priorytet polecony.

B. wersja I – przeróbka G4/G5 – 150 zł plus + 10 zł koszt przesyłki Poczta Polska priorytet polecony.

C. wersja II – “zamiana 2 za 1” (zlecający wysyła 2 nadajniki G4/G5 a w zamian otrzymuje 1 przerobiony) – 0 zł i darmowa wysyłka.

Wysyłka jest realizowana w formie listu poleconego, priorytet Polska Poczta. Gdy zleceniodawca życzy sobie inną formę wysyłki – proszę o zaznaczenie tego w zamówieniu.

UWAGA do wersji A: opcja ta nie jest stale dostępna. Zależy od tego czy i ile osób wybiera opcję C i mam wtedy “wolne” nadajniki do przeróbki. Osoby zainteresowane – proszę zaglądać tutaj – informacje o dostępnych nadajnikach będa aktualizowane często.

06.03.2016 – Aktualnie dostępne dla opcji A:

 • 2 szt nadajnika G4
 • 0 szt nadajnika G5
Instrukcja obsługi:
 1. Zbliżyć końcówkę magnetyczną przewodu do gniazda ładowania nadajnika – we właściwej orientacji jest przyciągana, a w niewłaściwej jest odpychana
 2. Dopasować i wcisnąć końcówkę magnetyczną przewodu do gniazda – przy poprawnym kontakcie zapala się jedna z 2 diod LED zielona lub czerwona.
 3. Ładowanie – świeci się dioda czerwona. Po zakończeniu ładowania – gaśnie dioda czerwona i zaczyna świecić dioda zielona.
 4. Świecenie się diody zielonej oznacza stan pełnego załadowania akumulatora.
 5. Brak świecenia się którejkolwiek diody oznacza że albo zasilacz USB do którego jest podłączony przewód nie dostarcza potrzebnego napięcia, albo końcówka magnetyczna nieprawidłowo kontaktuje w gnieździe ładowania. W tym przypadku należy przeczyścić suchym lub zwilżonym czystym alkoholem papierem (lub miękką szmatką) styki końcówki ładowania oraz styki w gnieździe ładowania.
 6. Przerobiony nadajnik jest wodoodporny. Przy użytkowaniu w słonej wodzie wskazane jest aby styki w gnieździe ładowania pokryć wazeliną lub kremem. 
 7. Pełne naładowanie akumulatora powinno wystarczyć na co najmniej 30-90 dni pracy nadajnika.
 8. Po zakończonym ładowaniu należy bezwzględnie odłączyć przewód do ładowania od zasilacza USB. Zwarcie styków końcówki do ładowania może spowodować jej stopienie a nawet pożar.
 9. Jako zasilacz USB może być używany dowolny zasilacz tego typu jak również power-bank oraz gniazdo USB komputera/tabletu jeśli ono umożliwia ładowanie podłączonych do niego urządzeń.
Na prawidłowe działanie przerobionego nadajnika G4/G5 udzielana jest 12-miesięczna gwarancja. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych oraz spowodowanych nieprawidłową obsługą nadajnika oraz przewodu do ładowania.

W celu zamówienia usługi należy wysłać wiadomość e-mail na adres: orders@idiab.dev podając typ nadajnika G4 lub G5, wybraną opcję cenową oraz dane zamawiającego do wysyłki przerobionego nadajnika.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz informacje o sposobie płatności zostaną przesłane zwrotnie w tym samym lub następnym dniu roboczym na adres e-mail podany w zamówieniu.

Ready for shippment
Fully charged – green light
G5 before final painting

Modification of the Dexcom G4 / G5 transmitter to the version with a rechargeable battery.

The service includes:

 • replacement of the battery with a rechargeable battery and charging module. The processed transmitter has a thickness greater than 3.5 mm from the original.
 • USB charging cable with a magnetic tip.

After the modification, the transmitter is tested and sent back to the ordering party.

Time of service: up to 10 days counted from the day of receiving the transmitter for processing.

Price:

 • version I – transformation G4 / G5 – 45 EUR + postage.
 • version II – “2 for 1 exchange” (the ordering party sends 2 G4 / G5 transmitters and in return receives 1 converted) – 0 PLN and free postage.

The shipment is carried out in the form of a priority, registered letter, by Poczta Polska.

When the client wishes a different form of delivery – please mark this in the order.

The cost of international shipping:

 • EU countries 5 EUR.
 • other countries 8 EUR/10 USD

Instruction manual:

 1. Approach the magnetic end of the cable to the transmitter’s charging socket – in the correct orientation is pulled, and the wrong one is repelled Fit and press the magnetic end of the cable to the socket – with the correct contact one of 2 green or red LEDs lights up.
 2. Charging – the red LED is on. After charging is finished – the red LED goes out and the green LED lights up.
 3. The green diode lights indicate the fully charged battery status.
 4. Lack of any LED lights means that either the USB power supply to which the cable is connected does not provide the necessary voltage, or the magnetic contact incorrectly contacts the socket charging. In this case, clean with a dry or moistened pure alcohol paper (or with a soft cloth) the contacts of the charging tip and contacts in the charging socket.
 5. The modified transmitter is waterproof. When using in salt water, it is recommended that the contacts in the charging socket be covered with vaseline or cream.
 6. Full charging of the battery should be enough for at least 30-90 days of transmitter operation.
 7. After the charging, it is necessary to disconnect the charging cable from the USB power supply. Shortcut of charging tip contacts can cause excessive heat, melting or even open fire.
 8. As a USB power adapter, you can use any type of power supply as well as a power bank and a computer / tablet USB port if it allows you to charge connected devices.
 9. For the correct operation of a converted G4 / G5 transmitter, a 12-month warranty is given. The warranty does not apply to mechanical damage and caused by improper handling of the transmitter and the charging cable.

To order the service, send an e-mail to orders@idiab.dev specifying the type of G4 or G5 transmitter, the price option chosen and the ordering party’s data for return shipment of the converted transmitter .

Confirmation of the order and information about the method of payment will be sent back on the same or next business day to the e-mail address given in the order.