Opublikowano Dodaj komentarz

aplikacja testowa iDiab. dev-Tools

Pierwszy test-Proof-of-koncepcja rozwoju przy użyciu Xamarine i dystrybucji poprzez FlightTest i Google Play Store.

Aplikacja robi prawie nic:) tylko do skanowania w poszukiwaniu dostępnych urządzeń BLE.

Czas akceptacji Google-2h
Apple czas akceptacji-38h

Wersja Androida: https://play.google.com/store/apps/details…

wersja dla systemu iOS: https://testflight.apple.com/join/9ZdJKUPr

Proszę o komentarz na temat instalacji, dificulties, etc w obu wersjach.

Opublikowano Dodaj komentarz

iDiab. dev-Nowa inicjatywa

W ostatnich dniach, a nawet miesiącach, cała społeczność chorych na cukrzycę i ich rodziny była (i nadal jest) narażona na trudne testy. Nowe typy czujników z szyfrowanym dostępem (FreeStyle Libre), zmiany w istniejących procedurach serwisowych, które nie pozwalają na dalsze korzystanie z urządzeń (nowy model G6), blokowanie korzystania z aplikacji (Spike)-to tylko przykłady.

Nie ma sensu rozważając i zastanawiając się, jakie były przyczyny tych zmian. Ważne jest, aby spojrzeć w przyszłość, wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje i podjąć odpowiednie działania, tak aby w przyszłości ten rodzaj sytuacji nie nastąpi ponownie.

Mój pomysł jest następujący:

Aby utworzyć aplikację, która będzie “sumą” istniejących.

Nie chodzi o “ponowne wymyślanie koła”, ale o gromadzenie tego, co jest dziś w aplikacjach DIY obsługujących diabetyków w taki, który będzie dostępny na wszystkich platformach sprzętowych-Android, iOS, Windows, etc.

Nowa aplikacja będzie dostępna w dzisiejszych czasach dla istniejących, ale całe jego źródło zostanie opublikowane jako “open-source” na GitHub. Dzięki temu-w sytuacjach awaryjnych każdy będzie mógł, dzięki środowisku wolnego oprogramowania, stworzyć go dla siebie i zainstalować go na własnych urządzeniach-dokładnie tak, jak to jest dzisiaj z pętli lub aplikacji xDrip.

Obejmie wszystkie dostępne w istniejących aplikacjach, takich jak xDrip, Spike, Glimp, pętla, AAPS, OpenAPS, itp. “urządzenia wewnętrzne: elementy systemów CGM, pompy insulinowe, glukometery i wszystkie rodzaje naszych” procesorów “istniejących dziś-smartfony, smartwatche, SmartBand, itp. Zdolność wszystkich współczesnych funkcjonalności w oparciu o wymianę danych przez Nightscout i inne takie serwery zostaną zachowane.

Dodatkowym skutkiem będzie ujednolicenie protokołów transmisji, wymiana danych, współpraca z innymi aplikacjami, urządzeniami itp.

Nowa aplikacja-nie będzie to jeden progam, ale co najmniej trzy:

 • “narzędzia”-używane do aktywacji czujników, restartu nadajników lub innych działań technicznych
 • “Lite Application”-prosta, podstawowa wersja
 • “pełna aplikacja”-Pełna wersja z wszelkimi możliwościami.

Kolejność tworzenia-pierwsze “narzędzia” i “wersja lekka”, a następnie pełną wersję.

Do tej pory tysiące godzin i dni poświęconego przez deweloperów-wolontariuszy tworzących istniejące aplikacje dziś i fakt, że praktycznie wszystkie ich źródła są dostępne w formie Open-Source-umożliwi pracę do postępu szybko.

Wszystkie wyniki tej inicjatywy będą również Open-Source i będą publikowane w Internecie na bieżąco.

Jest wiele do zrobienia. Aby wyniki były szybkie-muszę spędzić cały mój czas bez czynienia z innymi tematami-również bez innych “pracy dla życia”. Ponieważ mam praktycznie gotowych prac na dekodowanie Libre 2/Pro/H czujniki-mogę rozpocząć ten temat.

Nie mam niezbędnych finansowych “Zapasy” się, aby móc poświęcić się całkowicie i trwale do tej pracy-jestem rozpoczęcie możliwości wsparcia społecznego, deklarując nawet minimalne, ale stałe, miesięczne wsparcie finansowe poprzez Patreonus Platformy.

Oto link do mojej strony Patreonus: https://www.patreon.com/idiabdev

Korzyści z tego jest dla wszystkich, tych, którzy będą finansowo wspierać i którzy nie-wolne i dostępne dla wszystkich cukrzycy aplikacji DIY.

Projekt rozpoczyna się dzisiaj, bez czekania-if i ile takich deklaracji wsparcia finansowego będzie.

Będę publikować aktualne informacje na temat tego bloga i na specjalnie utworzonej grupy FB (informacje o tym i innych lokalizacjach internetowych związanych z tym projektem zostaną opublikowane tutaj i w grupach FB poświęcony tej sprawie).

Grupa FB: https://www.facebook.com/groups/idiab.dev/

Bezpośredni kontakt mailowy: mailto:info@idiab.dev

Jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi programistami społeczności, aby pomóc, poprawić i zorganizować wszystkie prace w projekcie Thos być szybkie i gładkie. Dlatego wzywam was wszystkich do współpracy:)

Jestem bardzo ciekaw swoich opinii, komentarzy i sugestii na ten temat.

Kilka słów o mnie: Na
zywam się marek Macner, mieszkam w Polsce i od kilku lat opracowuję sprzęt i oprogramowanie do MAJSTERKOWICZÓW dla diabetyków. Profesjona
lnie-oprogramowanie i sprzęt do fotografii lotniczej, przez wiele lat opracowałem oprogramowanie do administracji państwowej (systemy rejestracji samochodów i wydawania licencji jazdy) i zarządzanych firm telekomunikacyjnych-transmisja danych za pośrednictwem Satelitów.

Opublikowano Dodaj komentarz

Nowe sensory Libre….

(english version below)

W zeszłym roku (2018) pojawiły się na rynku nowe rodzaje sensorów Freestyle Libre – Libre 2, Libre Pro, Libre H oraz Libre US 14-day. To i dobrze i źle. Dobrze – bo rozwój technologii i zwiększenie jej dostępności jest dobry dla społeczności diabetyków, a źle – bo tych nowych sensorów nie obsługują obecnie dostępne rozwiązania pozwalające na samodzielną budowę systemów CGM.

Praktycznie od momentu ich pojawienia się – międzynarodowy zespół programistów tworzących aplikacje takie jak Spike, xDrip, Nightscout, pętle zamknięte w którym to zespole mam przyjemność uczestniczyć od początku – rozpoczął prace nad ich rozszyfrowaniem i umożliwieniem współpracy z nimi.

Prace zakończyły się w ostatnich dniach (za wyjątkiem sensora Libre US 14-day, nad którym prace trwają nadal). Szczęśliwie udało się rozwiązać wszystkie problemy z tymi nowymi sensorami. Niestety – konieczna jest wymiana oprogramowania wewnętrznego w urządzeniach pośredniczących, czyli w MiaoMiao, BluCon, GNSentry, moich transmiterach, itp. Niektóre z nich umożliwiają taka aktualizację przez użytkownika, inne trzeba będzie odsyłać do producentów.

W chwili obecnej – prowadzimy rozmowy z wszystkimi producentami odnośnie koniecznych do wprowadzenia zmian oraz tego na jakich zasadach te zmiany będa wprowadzone.

W stosunku do producentów przyjęliśmy proste zasady – jednakowe dla wszystkich:

 1. istniejące w firmware protokoły – pozostają bez zmian
 2. każdy producent ma obowiązek (o ile chce by jego urządzenie pracowało z nowymi sensorami) wprowadzić nowy protokół “bleDiab-L” którego specyfikację otrzymuje od nas. Jest to bardzo prosty protokół transmisji i dostosowanie obecnego oprogramowania nie powinno dla producenta zająć więcej niż 1 dzień roboczy.
 3. po wprowadzeniu tego protokołu producent ma nam dostarczyć kilka tak zmodyfikowanych urządzeń do sprawdzenia, przetestowania czy wszystko jest ok.
 4. wszyscy obecni producenci nie partycypowali w żadnych kosztach ani aktywnościach związanych z naszą pracą – udostępniamy im nowy protokół bez żadnych nakładów z ich strony. Jedynie w przypadku, gdyby chcieli go zastosować w swoich własnych aplikacjach – innych niż xDrip, Spike, Glimp – wymagamy od nich by dokonali finansowej dotacji na rzecz Fundacji Nightscout w dowolnej przez siebie ustalonej wartości.

Całość prac wykonywanych przez zespół programistów był i jest realizowany jako działanie “non-profit”. Nikt z nas z tego tytułu nie uzyskał żadnej gratyfikacji i całość wyników jest dla społeczności tworzącej oprogramowanie open-source dostępna bezpłatnie.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie: programistom, osobom, które podarowały nam sensory do testów, testerom aplikacji.

(link do pliku z opisem protokołu oraz z wymaganiami dla producentów urządzeń – tutaj)

(english version)

Last year (2018) new types of Freestyle Libre – Libre 2, Libre Pro, Libre H and Libre US 14-day sensors appeared on the market. This is both good and bad. Good – because the development of technology and increasing its availability is good for the diabetic community, and bad – because these new sensors are not currently supported in the available solutions allowing for the independent construction of CGM systems.

Practically from the moment of their appearance – an international team of programmers creating applications such as Spike, xDrip, Nightscout, closed loops in which I have the pleasure to participate from the beginning – began work on their decoding and enabling cooperation with those sensors.

The work ended in the last days (with the exception of the Libre US 14-day sensor, which is still underway). Fortunately, all problems with these new sensors have been solved. Unfortunately – it is necessary to replace the new, updated internal software in intermediary devices, i.e. in MiaoMiao, BluCon, GNSentry, my transmitters, etc. Some of them allow such updating by the user, others will have to be sent back to the manufacturers.

At the moment – we are conducting talks with all manufacturers regarding the necessary changes and on what terms these changes will be introduced.

We have adopted simple rules for manufacturers – the same for everyone:

 1. protocols existing in the firmware – remain unchanged
 2. every manufacturer is obliged (if he wants his device to work with new sensors) to introduce a new “bleDiab-L” protocol, which he receives from us. It is a very simple transmission protocol and it should not take more than 1 business day for the manufacturer to adapt the current software.
 3. after entering this protocol, the manufacturer is to provide us with several modified devices to check, test if everything is ok.
 4. all current manufacturers have not participated in any costs or activities related to our work – we provide them with a new protocol without any expenditure on their part. Only if they want to apply it in their own applications – other than xDrip, Spike, Glimp – we require them to make a financial grant to the Nightscout Foundation in any decided by them value.

All the work carried out by the team of developers has been performed as a “non-profit” activity. None of us have received any gratification for this and the whole result is for the community creating open-source software available free of charge.

At this point, I would like to thank everyone involved in this project: developers, people who gave us sensors for tests, application testers.

(link to the file with protocol description and requirements for device manufacturers – here)